UM Racibórz

Wiadomości Urzędu Miasta

Elektroniczny nabór do przedszkoli 2014-02-18

10 marca (poniedziałek) rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do raciborskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2014/2015. Zapisy będą trwały do 26 marca. Listę przyjętych dzieci do przedszkoli poznamy 28 kwietnia.

10 marca rusza w Raciborzu elektroniczny nabór do przedszkoli. Będzie to kolejny etap całego procesu naborowego - pierwszy, tzw. wewnętrzny potwierdzający kontynuację uczęszczania dziecka do danego przedszkola, powoli dobiega końca.

Rodzice, których dzieci jeszcze nie uczęszczały do przedszkoli, będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną. Zależało nam na tym, by maksymalnie ułatwić rodzicom proces rejestracji. Można to zrobić o dowolnej porze, bez wychodzenia z domu. Rodzice powinni wskazać we wniosku placówkę, która najbardziej im odpowiada oraz najlepiej dwie kolejne, na wypadek gdyby dziecko nie dostało się do pierwszego, wskazanego przedszkola.

Nabór drogą elektroniczną odbywa się w Raciborzu od pięciu lat. Urząd Miasta podkreśla, że taka forma ma rodzicom ułatwić rejestrację.

10 marca o godz. 9.00 zostanie uruchomiona strona www.raciborz.przedszkola.vnabor.pl  i tam rodzice mogą dokonać rejestracji.

Na stronie internetowej należy się zalogować oraz wybrać przedszkola (pierwszego, drugiego i 3 wyboru), a także wypisać wszystkie potrzebne dane. Oczywiście, jeśli ktoś wolałby wniosek wypełnić w sposób tradycyjny, również może to uczynić. W każdym przedszkolu znajdują się wydrukowane wnioski, które można wypełnić na miejscu.

W tym roku zgodnie z ustawą o systemie oświaty dzieci sześcioletnie z pierwszego półrocza pójdą do I klasy szkoły podstawowej. Tym samym informujemy, iż w raciborskich placówkach wzorem lat ubiegłych nie zabraknie miejsc. W roku szkolnym 2014/2015  w raciborskich przedszkolach przewiduje się około 200 wolnych miejsc.

- Gdyby ktoś z powodu sytuacji losowych nie zdążył dokonać elektronicznej rejestracji, może liczyć na nabór uzupełniający, który rozpocznie się w maju.

Nabór elektroniczny potrwa ostatecznie do 26 marca, natomiast 10 kwietnia zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych dzieci do przedszkoli. Następnie po pisemnym potwierdzeniu w placówce przez rodziców woli uczęszczania dziecka do 28 kwietnia zostanie opublikowana lista przyjętych wychowanków do przedszkoli.

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych Miasta Racibórz na rok szkolny 2014/2015

 

I. Zapisywanie dziecka do przedszkola po raz pierwszy

1. Rodzice zapisując dziecko zamieszkałe na terenie Raciborza do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola i po podpisaniu składają go tylko w jednej placówce tzw. pierwszej preferencji (wskazana w karcie jako pierwsza).

2. Nie złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola w terminie do 26 marca 2014r. spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

3. W chwili rozpoczęcia rekrutacji wniosek oprócz podanego linku www.raciborz.przedszkola.vnabor.pl do strony internetowej, można będzie pobrać również
w każdym przedszkolu oraz z linku ze strony www.raciborz.pl. W celu usprawnienia procesu rekrutacji wypełniony formularz zgłoszenia wysyłany jest drogą elektroniczną. W przypadku braku możliwości wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną, należy zgłosić się do przedszkola pierwszej preferencji i tam wraz dyrektorem placówki wprowadzić dane do systemu.

4. Rodzice składają tylko jeden wniosek o przyjęcie (do placówki pierwszego wyboru). Złożenie większej ilości zgłoszeń nie wpłynie na wynik rekrutacji, zaś spowoduje zapisanie zgłoszenia tylko w tej placówce, w której dyrektor jako pierwszy dokona jego akceptacji
w systemie. Wprowadzenie pozostałych zgłoszeń zostaje automatycznie zablokowane.

5. Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki
w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).

6. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych w systemie elektronicznym nastąpi w dniu
09 kwietnia 2014 r. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informacje o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.

7. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola, rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki w terminie od 10 kwietnia do 18 kwietnia 2014r. Nie potwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

8. 28 kwietnia 2014 r. w poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych do przedszkoli.

9. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się w maju 2014 r.

II. Dzieci uczęszczające do przedszkola w latach kolejnych

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, w terminie od dnia 24 lutego do 3 marca 2014 r. W przypadku zamiaru zmiany placówki rodzic składa deklarację rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego oraz bierze udział w naborze elektronicznym, który rusza od 10 marca.

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji.

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych winni złożyć wniosek o zapewnienie dziecku specjalistycznej pomocy, wraz z kartą zapisu i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
do Przedszkola Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnym w Raciborzu.

Wyjaśnienia dodatkowe

Rodzic – ilekroć używa się tego sformułowania należy rozumieć przez nie również opiekuna prawnego.

Kryteria podstawowe - ustalone w art. 20c ust. 2 o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7):

1)      kandydat mieszka na terenie Miasta Racibórz – 1000 pkt;

2)      kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) – 100 pkt;

3)      wobec kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – 100 pkt;

4)      wobec ojca lub matki kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność
do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów – 100 pkt;

5)      wobec obydwojga rodziców kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność
do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów – 100 pkt;

6)      wobec rodzeństwa kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – 100 pkt;

7)      kandydat wychowywany przez samotną matkę lub samotnego ojca – 100 pkt;

8)      kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej – 100 pkt.

 

Kryteria dodatkowe - obowiązujące w przedszkolach publicznych na terenie Raciborza – suma punktów przyznanych za zaznaczone kryteria powoduje umieszczenie dziecka
w odpowiednim miejscu na liście. System rekrutacji sumuje punkty z poszczególnych kryteriów i kwalifikuje dzieci do przyjęcia w danym przedszkolu, w kolejności
od największej liczby punktów do wyczerpania miejsc w przedszkolu.

1)      kandydat jest pięciolatkiem odbywającym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 32 pkt;

2)      kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących w trybie dziennym/uczących           się w trybie dziennym – 16 pkt;

3)      kandydat zgłoszony do przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin - 8 pkt;

4)      rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym 2014/15
w przedszkolu pierwszego wyboru - 4 pkt;

5)      kandydat w roku szkolnym 2013/14 uczęszcza do żłobka – 2 pkt;

6)      kandydat, którego tylko jeden z rodziców pracuje/studiuje w trybie dziennym/uczy się w trybie dziennym – 1 pkt.

Kompleksową obsługą rodziców/opiekunów prawnych kandydata zajmuje się tzw. jednostka pierwszego wyboru – oznacza to, że z wszelkimi pytaniami oraz problemami należy zwracać się do przedszkola, które zostało wybrane na pierwszym miejscu listy preferencji.

 

10 marca (poniedziałek) rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do raciborskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2014/2015. Zapisy będą trwały do 26 marca. Listę przyjętych dzieci do przedszkoli poznamy 28 kwietnia.

10 marca rusza w Raciborzu elektroniczny nabór do przedszkoli. Będzie to kolejny etap całego procesu naborowego - pierwszy, tzw. wewnętrzny potwierdzający kontynuację uczęszczania dziecka do danego przedszkola, powoli dobiega końca.

Rodzice, których dzieci jeszcze nie uczęszczały do przedszkoli, będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną. Zależało nam na tym, by maksymalnie ułatwić rodzicom proces rejestracji. Można to zrobić o dowolnej porze, bez wychodzenia z domu. Rodzice powinni wskazać we wniosku placówkę, która najbardziej im odpowiada oraz najlepiej dwie kolejne, na wypadek gdyby dziecko nie dostało się do pierwszego, wskazanego przedszkola.

Nabór drogą elektroniczną odbywa się w Raciborzu od pięciu lat. Urząd Miasta podkreśla,

że taka forma ma rodzicom ułatwić rejestrację.

10 marca o godz. 9.00 zostanie uruchomiona strona www.raciborz.przedszkola.vnabor.pl

i tam rodzice mogą dokonać rejestracji.

Na stronie internetowej należy się zalogować oraz wybrać przedszkola (pierwszego, drugiego i 3 wyboru), a także wypisać wszystkie potrzebne dane. Oczywiście, jeśli ktoś wolałby wniosek wypełnić w sposób tradycyjny, również może to uczynić. W każdym przedszkolu znajdują się wydrukowane wnioski, które można wypełnić na miejscu.

W tym roku zgodnie z ustawą o systemie oświaty dzieci sześcioletnie z pierwszego półrocza pójdą do I klasy szkoły podstawowej. Tym samym informujemy, iż w raciborskich placówkach wzorem lat ubiegłych nie zabraknie miejsc. W roku szkolnym 2014/2015 w raciborskich przedszkolach przewiduje się około 200 wolnych miejsc.

- Gdyby ktoś, z powodu sytuacji losowych nie zdążył dokonać elektronicznej rejestracji, może liczyć na nabór uzupełniający, który rozpocznie się w maju - informuje Marek Kurpis, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta w Raciborzu.

Nabór elektroniczny potrwa ostatecznie do 26 marca, natomiast 10 kwietnia zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych dzieci do przedszkoli. Następnie po pisemnym potwierdzeniu w placówce przez rodziców woli uczęszczania dziecka do 28 kwietnia zostanie opublikowana lista przyjętych wychowanków do przedszkoli.

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych Miasta Racibórz na rok szkolny 2014/2015

 

I. Zapisywanie dziecka do przedszkola po raz pierwszy

1. Rodzice zapisując dziecko zamieszkałe na terenie Raciborza do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola i po podpisaniu składają go tylko w jednej placówce tzw. pierwszej preferencji (wskazana w karcie jako pierwsza).

2. Nie złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola w terminie do 26 marca 2014r. spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

3. W chwili rozpoczęcia rekrutacji wniosek oprócz podanego linku www.raciborz.przedszkola.vnabor.pl do strony internetowej, można będzie pobrać również

w każdym przedszkolu oraz z linku ze strony www.raciborz.pl. W celu usprawnienia procesu rekrutacji wypełniony formularz zgłoszenia wysyłany jest drogą elektroniczną. W przypadku braku możliwości wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną, należy zgłosić się do przedszkola pierwszej preferencji i tam wraz dyrektorem placówki wprowadzić dane do systemu.

4. Rodzice składają tylko jeden wniosek o przyjęcie (do placówki pierwszego wyboru). Złożenie większej ilości zgłoszeń nie wpłynie na wynik rekrutacji, zaś spowoduje zapisanie zgłoszenia tylko w tej placówce, w której dyrektor jako pierwszy dokona jego akceptacji

w systemie. Wprowadzenie pozostałych zgłoszeń zostaje automatycznie zablokowane.

5. Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki

w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).

6. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych w systemie elektronicznym nastąpi w dniu

09 kwietnia 2014 r. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informacje o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.

7. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola, rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki w terminie od 10 kwietnia do 18 kwietnia 2014r. Nie potwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

8. 28 kwietnia 2014 r. w poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych do przedszkoli.

9. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się w maju 2014 r.

II. Dzieci uczęszczające do przedszkola w latach kolejnych

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, w terminie od dnia 24 lutego do 3 marca 2014 r. W przypadku zamiaru zmiany placówki rodzic składa deklarację rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego oraz bierze udział w naborze elektronicznym, który rusza od 10 marca.

 

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji.

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych winni złożyć wniosek o zapewnienie dziecku specjalistycznej pomocy, wraz z kartą zapisu i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

do Przedszkola Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnym w Raciborzu.

Wyjaśnienia dodatkowe

Rodzic – ilekroć używa się tego sformułowania należy rozumieć przez nie również opiekuna prawnego.

Kryteria podstawowe - ustalone w art. 20c ust. 2 o zmianie ustawy

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7):

1) kandydat mieszka na terenie Miasta Racibórz – 1000 pkt;

2) kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) – 100 pkt;

3) wobec kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – 100 pkt;

4) wobec ojca lub matki kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność

do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów – 100 pkt;

5) wobec obydwojga rodziców kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność

do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów – 100 pkt;

6) wobec rodzeństwa kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – 100 pkt;

7) kandydat wychowywany przez samotną matkę lub samotnego ojca – 100 pkt;

8) kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej – 100 pkt.

 

Kryteria dodatkowe - obowiązujące w przedszkolach publicznych na terenie Raciborza – suma punktów przyznanych za zaznaczone kryteria powoduje umieszczenie dziecka

w odpowiednim miejscu na liście. System rekrutacji sumuje punkty z poszczególnych kryteriów i kwalifikuje dzieci do przyjęcia w danym przedszkolu, w kolejności

od największej liczby punktów do wyczerpania miejsc w przedszkolu.

1) kandydat jest pięciolatkiem odbywającym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 32 pkt;

2) kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących w trybie dziennym/uczących się w trybie dziennym – 16 pkt;

3) kandydat zgłoszony do przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin - 8 pkt;

4) rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym 2014/15

w przedszkolu pierwszego wyboru - 4 pkt;

5) kandydat w roku szkolnym 2013/14 uczęszcza do żłobka – 2 pkt;

6) kandydat, którego tylko jeden z rodziców pracuje/studiuje w trybie dziennym/uczy się w trybie dziennym – 1 pkt.

Kompleksową obsługą rodziców/opiekunów prawnych kandydata zajmuje się tzw. jednostka pierwszego wyboru – oznacza to, że z wszelkimi pytaniami oraz problemami należy zwracać się do przedszkola, które zostało wybrane na pierwszym miejscu listy preferencji.

 

wszystkie wiadomości

Miasto Racibórz
Gospodarka
Turystyka
Ogólne
English
Deutsch
French
Czech

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl